Rijksbevoegde docenten aangesloten bij: JBN | Judo Bond Nederland - Stichting Karate Nederland - Calibris

Contributie en bepalingen

Bepalingen

1. Aanmelding en inschrijfgeld
Aanmeldingen gaan alleen via het aanmeldingsformulier die verkrijgbaar zijn bij de docent. Nieuwe cursisten betalen eenmalig € 10,00 inschrijfgeld.

2. Lesgeld
Het lesgeld is afhankelijk van de leeftijd van de cursist. Tarieven per 1 september 2023.

cursisten t/m 14 jaar (1x per week) € 22,50 per maand (incasso per 2 maanden)
cursisten t/m 14 jaar (2x per week) € 31,00 per maand (incasso per 2 maanden)
cursisten t/m 14 jaar (onbeperkt) € 40,00 per maand (incasso per 2 maanden)
cursisten vanaf 15 jaar (1 of 2x per week) € 31,00 per maand (incasso per 2 maanden)
cursisten vanaf 15 jaar (onbeperkt) € 40,00 per maand (incasso per 2 maanden)
   
cursussen € 90,00 per cursus (= 10 lessen)

3. Gelre Card
Ben je in het bezit van een Gelrepas, dan is het tegoed op de Gelrepas te besteden bij Sportschool Milder, je kunt hiermee de sportlessen betalen. Het gebruik van de GelrePas bij Sportschool Milder, kan volgens de voorwaarden vermeld op www.gelrepas.nl . Bij inschrijven dient gelijktijdig de Gelrepas getoond te worden.

4. Wijze van betalen
Betaling van het verschuldigde periodebedrag vindt plaats door automatische incasso waarvoor u bij inschrijving Sportschool Milder kunt machtigen.

5. Tijdstip van betalen
Het verschuldigde periodebedrag wordt ongeveer 10 dagen voor aanvang van de betreffende periode geïncasseerd. Het verschuldigde jaarlijkse lesgeld wordt door bovenstaande periodebetaling, gespreid over het gehele jaar. Het periodieke lesgeldbedrag wordt berekend door de jaarlijkse kosten van de lesweken evenredig te verdelen over 6 periodebetalingen.

  • geïncasseerd op 20 december
periode 1 (JAN,FEB)
  • geïncasseerd op 20 februari
periode 2 (MRT,APR)
  • geïncasseerd op 20 april
periode 3 (MEI,JUN)
  • geïncasseerd op 20 juni
periode 4 (JUL,AUG)
  • geïncasseerd op 20 augustus
periode 5 (SEP,OKT)
  • geïncasseerd op 20 oktober
periode 6 (NOV,DEC)

7. Herinneringskosten
De cursist verplicht zich tot het betalen van herinneringskosten, wanneer hij/zij verzaakt tijdig aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Dit geld ook bij stornering van de contributie.  Herinneringskosten bestaan uit administratiekosten en/of incassokosten. De herinneringskosten bedragen minimaal € 4,00 (bij een kortdurende betaalachterstand).

8. Vakanties
Tijdens de schoolvakanties (basisonderwijs) worden er geen sportlessen gegeven tenzij anders bekend word gemaakt.

9. Aan- afwezigheid 
Zorg dat je 5 minuten voor de les aanwezig bent, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. Wie te laat komt kan de toegang tot de les geweigerd worden.

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen tijdens het omkleden voor en na de lessen.

Draag geen sieraden tijdens de lessen. Gebruik van slippers buiten de dojo is verplicht. Geen drink- en/of etenswaar nuttigen in de dojo. Blessures melden voor aanvang van de les. Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw.

Bij afwezigheid wordt het lesgeld gewoon doorberekend, tenzij een regeling is getroffen. De cursist kan gemiste lesuren inhalen na overleg. Bij langdurige afwezigheid kan alleen vooraf een regeling worden getroffen.

10. Opzegging
De cursusduur wordt stilzwijgend verlengd, behoudens schriftelijke opzegging. Een opzegging dient minimaal 1 volle maand vóór het einde van de nieuwe betaal periode ontvangen te zijn. Ook over de opzegtermijn is lesgeld verschuldigd. Indien de opzegtermijn niet wordt nageleefd is over het volgende termijn lesgeld verschuldigd. Het niet meer op de les verschijnen houdt geen opzegging in.

Een opzegging dient voorzien te zijn van een handtekening en van een datum wanneer de sportactiviteiten van de cursist bij Sportschool Milder beëindigd zullen worden. Opzeggingen middels email worden niet geaccepteerd.

11. Wijziging tarieven
Sportschool Milder behoudt het recht tot aanpassing van de tarieven of anderszins bepalingen te wijzigen.

12. Sportieve instelling
De cursist dient zich tijdens de lessen sportief op te stellen en de instructies van de leraar nauwgezet op te volgen. Sportschool Milder behoudt het recht cursisten te royeren, indien zij de naam van Sportschool Milder schaden.

13. Lidmaatschap JBN en KBN
Het lidmaatschap bij de bonden JBN D2SP46O (Judo en Jiu-jitsu) en KBN (Karate) is verplicht zelf aan te melden. Het aanmelden gaat via de betreffende site en is voor eigen rekening.

14. Aansprakelijkheid
Sportschool Milder stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van andermans eigendommen. de eigenaren en medewerkers van de sportschool aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van andermans eigendommen.

15. Gebruik beeldmateriaal en Privacyverklaring
De cursist en andere bezoekers gaan akkoord met het gebruik van zijn of haar beeltenis indruk, op foto, video e.d. voor website en andere promotionele doeleinden zonder daarvoor vergoeding te claimen. Als u bezwaar hiertegen heeft, kunt u dat schriftelijk of per e-mail kenbaar maken. Sportschool Milder slaat inschrijfgegevens van haar sporters op conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

16. Eigen risico
Het volgen van activiteiten (zowel binnen als buiten de sport locatie), die deel uitmaken van het aanbod van Sportschool Milder, is geheel voor eigen risico van de sporter. De eigenaren en medewerkers van de sportschool aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel.

17. Erecode
‘Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.’